Monday, 11 April 2011

Kuiz BM1 Aspek 2


Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang tepat.
1.  Diftong berperanan sebagai satu fonem dan dilambangkan oleh lambang vokal ____, ____, dan ____.
2.  Bunyi-bunyi bahasa Melayu dapat digolongkan kepada bunyi-bunyi _________, __________, dan __________.
3.  Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu iaitu letupan, letusan, geseran, getaran,sisian, _________ dan separuh vokal.
4.  Huruf [e] yang melambangkan bunyi vokal depan separuh sempit dikenali sebagai e________ manakala huruf [e] yang mewakili bunyi vokal tengah disebut e________.
5.  Lapan konsonan pinjaman yang masih digunakan dengan kerap dalam bahasa Melayu merupakan konsonan __________.
Padankan lambang vokal dengan nama vokal yang tepat.
VOKAL
LAMBANG

NAMA VOKAL
Vokal depan
[i]

Vokal depan luas

[e]

Vokal depan separuh sempit

[a]

Vokal belakang separuh sempit
Vokal tengah
[ə]
Vokal depan sempit
Vokal belakang
[u]

Vokal belakang sempit

[o]

Vokal tengah

No comments:

Post a Comment