Tuesday, 29 March 2011

PEMANTAPAN TATABAHASA


PEMANTAPAN TATABAHASA

Subjek Ayat
Setiap ayat perlu ada subjeknya. Subjek ayat terbina daripada FN,  atau daripada FK, atau FA yang berfungsi sebagai FN (FK/FA=F
N), kecuali FS . FS tidak boleh berfungsi sebagai subjek ayat meskipun FS boleh hadir pada pangkal ayat sebagai frasa sendi keterangan yang dikedepankan.

*Dengan cra ini dapat menngkatkan produktiviti .
Cara ini dapat
Dengan cara ini, peladang/syarikat/kita dapat meningkatkan...
(perhatikan kewujudan tanda baca koma bagi frasa sendi keterangan yang dikedepankan.)

*Dengan adanya undang-undang dan penguatkuasaan akan memastikan wujudnya keamanan, keselamatan dan keadilan.
Adanya undang-undang dan  penguatkuasaan akan memastikan

PENYISIPAN KETERANGAN DI ANTARA KKT DENGAN KN/FN OBJEK
Objek boleh dipisahkan daripada KKT oleh keterangan , dan keterangan yang disisipkan itu perlu terus diikuti oleh FN Objek, bukan diikuti oleh FS.

*Buku itu mengungkapkan dengan panjan g lebar tentang riwayat hidup tokh itu.
...mengungkapkan dengan panjang lebar riwayat hidup tokoh itu.

FRASA SENDI BERFUNGSI SEBAGIAI KETERANGAN AYAT (Ket.=FS)
Ayat yang sudah sempurna subjek dan predikatnya jika mahu diberi maklumat tambahan, maklumat itu diberikan dalam bentuk FS, BUKAN FK atau FN. FK atau FN tidak boleh berfungsi sebagai keterangan kecuali frasa nama yang merujuk waktu seperti pagi kelmarin, hari ini, esok, lusa dan sebagainya. Frasa keterangan ayat lazimnya terbina daripada FS.

*Harga barangan dan perkhidmatan turut meningkat akibat/disebabkan kenaikan  harga petrol dan diesel.
...turut meningkat  sebagai akibat/ kerana/oleh sebab kenaikan harga petrol dan diesel.

*Kesan daripada program motivasi itu, para pelajar menjadi lebih cekap dan lebih yakin untuk mengharungi cabaran pendidikan alaf baru.
Sebagai kesan program itu, para pelajar...

SUMBER: Sarana Bahasa Malaysia Universiti
Murshidi Harun, Tan Hock Thye , Yahya Che Lah,
2009, Oxford Fajar.  

No comments:

Post a Comment